Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu KSW FOTO

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU WIĄŻĄ UŻYTKOWNIKA SERWISU http://kswfoto.tox.pl/ nalerzącego do BIURA FEDERACJI KSW, ul. Stępińska 39, 00-739 Warszawa.

Korzystając ze stron http://kswfoto.com/  oraz/lub pobierając z nich treści lub aktywując konto na Stronach Społecznościowych (definicja poniżej), Użytkownik wyraża zgodę na warunki Regulaminu Korzystania ze Stron http://kswfoto.tox.pl/  ("Regulamin"). Niewyrażenie zgody na stosowanie się do warunków Regulaminu powoduje zablokownie przez administratora dostępu do Strony.

NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW, WYŁĄCZEŃ, OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ ORAZ KLAUZULĘ DOTYCZĄCĄ ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.


Niniejszy regulamin jest wiążący zarówno dla Użytkownika Strony, jak i dla jego pracodawcy, jeśli Użytkownik korzysta ze Strony w jego imieniu. KSW FOTO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według wyłącznego uznania BIURA FEDERACJI KSW, przy czym Użytkownik Strony jest związany wersją aktualnie obowiązującą w momencie używania Strony. Jeśli Użytkownik korzysta ze Strony w zakresie wypełniania obowiązków służbowych jako pracownik, kontrahent lub przedstawiciel innego podmiotu, to zapewnia, że robi to za wiedzą i zgodą tego podmiotu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje niezależnie od Umowy Licencyjnej KSW FOTO (jeśli taka została zawarta). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności miedzy Regulaminem a Umową Licencyjną KSW FOTO, w zakresie rozbieżnych postanowień obowiązujące będą postanowienia Umowy Licencyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do praw i obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: natalia.lisowska@asmmedia.com.

 

Dozwolone korzystanie ze Strony

KSW FOTO jest właścicielem i administratorem Strony. Wszystkie zdjęcia, utwory audio i video oraz powiązane dane dostarczane przez KSW FOTO w jakiejkolwiek postaci, takie jak: powiązane teksty, tytuły lub informacje (ogółem określane jako "Materiały") są własnością BIURA FEDERACJI KSW lub licencjodawców KSW FOTO i są chronione przez obowiązujące przepisy prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa osobiste oraz inne prawa własności intelektualnej. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, bądź w Umowie Licencyjnej KSW FOTO (jeśli taka została zawarta), zabrania się kopiowania, retransmitowania i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek części lub elementów Strony oraz Materiałów. Wszystkie prawa własności intelektualnej do elementów Strony oraz Materiałów pozostają wyłączną własnością KSW FOTO.

DLA OCHRONY SERWISU http://kswfoto.tox.pl/, JEGO DOSTAWCÓW ZDJĘĆ I INNYCH LICENCJODAWCÓW, MATERIAŁY MOGĄ BYĆ, WIDOCZNIE, NIEWIDOCZNIE LUB ELEKTRONICZNIE OZNAKOWANE CYFROWYM ZNAKIEM WODNYM ORAZ MOGĄ BYĆ OZNAKOWANE PRZY UŻYCIU CYFROWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRAWAMI (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT- DRM). TECHNOLOGIE TAKIE MOGĄ UMOŻLIWIAĆ ŚLEDZENIE I LOKALIZOWANIE MATERIAŁÓW UZYSKANYCH OD KSW FOTO, JAK RÓWNIEŻ UMOŻLIWIAĆ STOSOWANIE INNYCH METOD ZABEZPIECZEŃ, MONITORINGU I LOKALIZOWANIA NIEAUTORYZOWANYCH PRZYPADKÓW UŻYCIA MATERIAŁÓW ("SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRAWAMI (“RIGHTS MANAGEMENT SYSTEMS (RMS))”.

 

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na użycie technologii RMS przez KSW FOTO, nie powinien korzystać ze Strony i zawartych w niej Materiałów. Użytkownik nie może świadomie wyłączać tychże funkcji lub narzędzi. Zabrania się usuwać jakichkolwiek informacji na temat praw autorskich i innych praw własności intelektualnej zawartych w Materiałach, tytułach lub w innych treściach na Stronie. Ponadto, uzyskania zgody KSW FOTO wymaga:

 

- dodawanie tzw. głębokich odniesień (deep links) do innych stron, stosowanie oprogramowania, lub jakiegokolwiek automatycznego urządzenia, technologii, lub algorytmów badających treść, przeszukujących lub monitorujących Stronę i/lub odzyskiwanie lub kopiowanie Materiałów bądź powiązanych informacji;

- (naruszanie technicznych zabezpieczeń Strony, lub omijanie innych środków zastosowanych w celu zapobieżenia bądź ograniczenia dostępu do Strony lub Materiałów poprzez włamywanie się (hacking) lub stosowanie innych metod;

A) (kopiowanie, przekierowywanie bądź wykorzystywanie Stron lub Materiałów;

(sprawdzanie, skanowanie lub testowanie poziomu zabezpieczeń Strony lub utrzymującej ją sieci, lub B) wyszukiwanie informacji na temat odwiedzających Stronę lub danych osobowych klientów KSW FOTO lub (stosowanie jakichkolwiek urządzeń, oprogramowań lub procedur, które mogłyby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Strony lub jakiekolwiek transakcje wykonywane poprzez Stronę.

C) Korzystanie ze Strony i Materiałów może odbywać się wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem. KSW FOTO zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody udzielonej Użytkownikowi na przeglądanie, pobieranie i korzystanie z Materiałów oraz informacji dostępnych na Stronie, według wyłącznie własnego uznania, w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny, z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania używania Strony w takiej sytuacji. KSW FOTO może również z dowolnej przyczyny ograniczyć dostęp do Materiałów, lub usunąć Materiały, zaś Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania używania tychże Materiałów po otrzymaniu zawiadomienia od KSW FOTO Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do zachowania kopii danych lub Materiałów, na które wykupił licencję. KSW FOTO nie udziela zapewnień ani gwarancji, że licencjonowane Materiały będą dostępne na Stronie.

 

Nieuprawnione wykorzystanie Materiałów KSW FOTO stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych jak również innych, znajdujących zastosowanie praw, oraz upoważnia KSW FOTO do dochodzenia swych praw oraz roszczeń, w tym do żądania odszkodowań pieniężnych od wszystkich podmiotów korzystających oraz beneficjentów takiego wykorzystania Materiałów, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych. KSW FOTO będzie mógł, według własnego uznania, obciążyć korzystającego (a korzystający zgadza się dokonać zapłaty) kwotą stanowiącą dziesięciokrotność (10) należności licencyjnych, za jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie, w uzupełnieniu do innych opłat, odszkodowań i kar jakie mogą przysługiwać KSW FOTO na podstawie niniejszej Umowy, innej stosownej umowy oraz właściwych przepisów prawnych. Powyższe nie ogranicza ani w żaden sposób nie uchyla praw KSW FOTO lub dostawców Materiałów KSW FOTO do odszkodowań związanych z jakimkolwiek nieuprawnionym wykorzystaniem Materiałów lub naruszeniem Umowy.

Pomimo starań KSW FOTO podejmowanych w celu zapewnienia poprawności informacji, Strona może zawierać techniczne błędy lub inne niedoskonałości, uchybienia lub błędy typograficzne - „literówki”. Ponadto, Strona i Materiały mogą zawierać istotne historycznie i kulturowo zdjęcia i treści, które mogą oddawać pewne nastroje społeczne i ducha danej epoki lub miejsca. Użytkownik musi mieć świadomość, że wyniki wyszukiwania mogą zawierać Materiały, które mogą wydawać się nieadekwatne lub potencjalnie obraźliwe. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie, czy dane Materiały wymagają pozwoleń i zgód jakichkolwiek osób trzecich bądź licencji na korzystanie z jakichkolwiek dodatkowych praw i nie powinien jedynie polegać na informacjach dostarczanych przez KSW FOTO .Jeśli Użytkownik nie ma pewności, co do tego, czy do wykorzystania danych Materiałów potrzebne będzie uzyskanie dodatkowych praw od osób trzecich, jego obowiązkiem jest zasięgnięcie porady kompetentnej instytucji zarządzającej prawami lub profesjonalnego podmiotu świadczącego usługi prawne.

Polityka prywatności.

Polityka prywatności KSW FOTO dostępna pod adresem strony internetowej http://kswfoto.tox.pl/ znajduje zastosowanie w stosunku do użytkownika Strony, a jej warunki i zasady stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Prosimy zapoznać się z treścią Polityki Prywatności KSW FOTO ,by uzyskać więcej szczegółowych informacji w zakresie korzystania z danych osobowych Użytkowników Strony. Użytkownik powinien się liczyć z tym, że wszelkie wiadomości lub informacje wysyłane na Stronę mogą być przeglądane lub przejmowane przez osoby trzecie, mimo zamieszczenia notki o kodowaniu informacji (np. danych finansowych).

Jeśli Użytkownik korzysta ze Stron Społecznościowych, udziela się na blogach lub forach dyskusyjnych, o których będzie mowa w dalszej części, powinien liczyć się z tym, że informacje mogące być przypisane do konkretnego Użytkownika, mogą być czytane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników tych forów, oraz mogą być wykorzystane do wysyłania niezamówionych wiadomości. KSW FOTO nie ponosi odpowiedzialności za informacje mogące być przypisane do konkretnego Użytkownika, umieszczane przez Użytkownika na Stronach. W każdej chwili Użytkownik może zażądać wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych przechowywanych na Stronach Społecznościowych, kontaktując się bezpośrednio z biurem KSW FOTO.

 

Założenie konta w KSW FOTO

Zarejestrowanie się na Stronie wiąże się z pewnymi przywilejami. Na przykład, w momencie otrzymania zgody na założenie konta na stronie KSW FOTO, Użytkownik może oglądać Materiały bez widocznego, cyfrowego znaku wodnego. Rejestrując się na Stronie Użytkownik jest zobowiązany podać dokładne i prawdziwe dane. KSW FOTO może zażądać dodatkowych informacji bądź zgody na dodatkowe warunki przed udostępnieniem Użytkownikowi niektórych funkcji Strony. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze stron wymagających autoryzacji oraz ze swojego konta wyłącznie poprzez wprowadzenie numeru konta oraz hasła przyznanego przez KSW FOTO .Użytkownik Strony jest zobowiązany do zachowania w poufności swego numeru i/lub hasła do konta, jeżeli hasło zostało przyznane, oraz do nierozpowszechniania informacji umożliwiających dostęp oraz do nieudostępniania tych informacji osobom trzecim w celu wejścia na Stronę. Użytkownik Strony zobowiązany jest podjąć odpowiednie starania, aby uniemożliwić osobom trzecim uzyskanie jego informacji umożliwiających dostęp do Strony oraz powiadomić KSW FOTO o wszelkim nieupoważnionym dostępie bądź konieczności aktualizacji lub usunięcia dostępu przyznanego jego pracownikom lub przedstawicielom. Użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia zapłaty za Materiały pobrane przez osoby trzecie poprzez jego konto przed faktem poinformowania KSW FOTO przez Użytkownika o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu, bez względu na fakt, czy Materiały zostały pobrane za jego zgodą lub wiedzą.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się ponosić odpowiedzialność za szkody i następstwa wynikające z wszelkiego użycia jego konta bez względu na fakt, czy użycie to odbyło się za zgodą Użytkownika, czy bez jego zgody wyrażonej w sposób wyraźny lub dorozumiany. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się ponosić odpowiedzialność za szkody i następstwa wynikające z wszelkiego użycia jego konta bez względu na fakt, czy użycie to odbyło się za zgodą Użytkownika, czy bez jego zgody wyrażonej w sposób wyraźny lub dorozumiany.

Użytkownik, który podejrzewa, że ktoś podszywa się pod niego powinien niezwłocznie skontaktować się z biurem KSW FOTO . KSW FOTO zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, w tym danych rejestracyjnych, jeśli tak stanowi obowiązujące prawo, lub na życzenie władz w celu ochrony KSW FOTO oraz jego personelu.

KSW FOTO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z naruszenia przez Użytkownika powyższych zobowiązań. Korzystanie z konta KSW FOTO ,Strony lub usług powiązanych nie powoduje nabycia praw do elementów Strony oraz do Materiałów, w tym praw do korzystania, prawa własności ani posiadania.

 

Dzieci

Osoby niepełnoletnie (które nie ukończyły 18 lat) nie kwalifikują się do korzystania ze Strony bez nadzoru osób dorosłych. KSW FOTO nie wyraża zgody na rejestrację lub wprowadzanie swoich danych osobowych na Stronie przez osoby, które nie ukończyły 18 lat. Poprzez fakt korzystania ze Strony bez nadzoru i/lub poprzez fakt dokonania rejestracji Użytkownik zapewnia, że ukończył 18 lat.

Ograniczona licencja na Materiały Testowe

Pod warunkiem, że Użytkownik przestrzega wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, KSW FOTO udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji na pobranie Materiałów Testowych będących zdjęciami, by ten zdecydował, czy zakupi licencję na zdjęcie zgodnie z zasadami obowiązującej Umowy Licencyjnej KSW FOTO. Jeśli Użytkownik nie jest zarejestrowany na Stronie, ograniczona licencja na Materiały Testowe pozwoli na obejrzenie Materiałów z widocznymi, cyfrowymi znakami wodnymi, nie dając uprawnień do pobrania Materiałów bez widocznych, cyfrowych znaków wodnych. Użytkownik może wykorzystać Materiały Testowe tylko w celu dokonania własnej oceny, przez okres nie dłuższy niż sześćdziesiąt (60) dni od daty pobrania, jedynie aby ustalić, czy ma zamiar uzyskać licencję na Materiały w szerszym zakresie. Materiałów Testowych nie wolno używać w docelowych publikacjach, rozpowszechnianych wewnętrznie lub zewnętrznie, ogólnie udostępnianych w internecie bądź poprzez inne elektroniczne systemy rozpowszechniania. Poza powyższym, ograniczonym, wewnętrznym użyciem dla potrzeb testowania, KSW FOTO nie udziela żadnych innych praw, a Użytkownik nie może Materiałów Testowych kopiować, rozpowszechniać, publikować, wystawiać, sublicencjonować, udostępniać lub używać w jakikolwiek inny sposób, niż jest to ściśle określone w niniejszym Regulaminie. Użytkownik musi założyć osobiste konto na Stronie w celu uzyskania dostępu do zdjęć bez widocznego, cyfrowego znaku wodnego.

KSW FOTO może ze skutkiem natychmiastowym i bez wypowiedzenia rozwiązać wszelkie udzielone Użytkownikowi licencje, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy Licencyjnej KSW FOTO, jeśli ta znajduje zastosowanie. W przypadku wypowiedzenia licencji Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego: (i) zaprzestania korzystania ze Strony oraz Materiałów oraz (ii) usunięcia wszystkich Materiałów i wszelkich ich kopii z wszelkich elektronicznych nośników danych oraz do zniszczenia wszelkich innych kopii, bądź, na życzenie KSW FOTO, do zwrócenia KSW FOTO  wszystkich takich kopii.

Znaki Towarowe KSW FOTO.

Nie wolno używać znaków towarowych (lub usługowych) lub logo KSW FOTO bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody.

 

Odszkodowanie dla BIURA FEDERACJI KSW.

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowania nie można wyłączyć, Użytkownik zgadza się na zapłacenie odszkodowania i zwolnienie KSW FOTO, jego członków zarządu i innych organów KSW FOTO ,dyrektorów, pracowników, kontrahentów, spółek zależnych, dominujących i powiązanych, podmiotów joint ventures, licencjodawców i licencjobiorców, jak również podmiotów, od których pochodzą Materiały, z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie ich koszty i wydatki związane z podniesieniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub nałożeniem jakichkolwiek obowiązków, w tym zobowiązuje się pokryć uzasadnione honoraria prawników i koszty poniesione przez nich, a związane z obroną przed takimi roszczeniami lub przed nałożeniem takich obowiązków, jeżeli takie roszczenia i obowiązki zostały podniesione i nałożone w związku z: naruszeniem przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu modyfikacji przez Użytkownika jakichkolwiek Materiałów lub połączenia i użycia jakiegokolwiek Materiału z jakimkolwiek tekstem lub innym materiałem, nieuzyskaniem przez Użytkownika jakichkolwiek zezwoleń od osób trzecich niezbędnych do korzystania z Materiałów, jakimkolwiek działaniem lub brakiem działania ze strony Użytkownika lub jego pracowników, kontrahentów, pracodawców, przedstawicieli, klientów, przełożonych lub użytkowników, innymi roszczeniami wynikającymi z zamieszczenia przez Użytkownika własnych Materiałów poprzez Strony Społecznościowe.

Zrzeczenie się i Ograniczenie Odpowiedzialności

Z ZASTRZEŻENIEM BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA WŁAŚCIWEGO, KSW FOTO ZEZWALA UŻYTKOWNIKOWI NA KORZYSTANIE ZE STRONY I MATERIAŁÓW W STANIE "TAKIM, JAKIM SĄ", BEZ UDZIELANIA GWARANCJI I RĘKOJMI ANI ŻADNEGO RODZAJU ZAPEWNIEŃ. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA JEGO WŁASNE RYZYKO.

KSW FOTO NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, W TYM PRODUKTÓW, USŁUG I OPROGRAMOWANIA ORAZ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UCHYLA SIĘ OD ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI ORAZ WSZELKICH WARUNKÓW, WYRAŻONYCH WYRAŹNIE LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW (W TYM PRODUKTÓW, USŁUG I OPROGRAMOWANIA), W TYM, BEZ OGRANICZENIA, OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI W CZASIE, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, SKUTECZNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, BEZPIECZEŃSTWA, PRYWATNOŚCI, WŁASNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI, ODPOWIEDNIOŚCI, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OBROTU LUB DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU. PONADTO, KSW FOTO NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE MATERIAŁY, (W TYM PRODUKTY, USŁUGI I OPROGRAMOWANIE) BĘDĄ ZASPOKAJAŁY POTRZEBY UŻYTKOWNIKA, SPEŁNIAŁY JEGO OCZEKIWANIA LUB ŻE BĘDĄ DOSTĘPNE NIEPRZERWANIE, W KONKRETNYM CZASIE, DOKŁADNE, BEZPIECZNE ORAZ WOLNE OD BŁĘDÓW.

Z ZASTRZEŻENIEM BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, KSW FOTO ANI ŻADNA SPÓŁKA ZALEŻNA OD KSW FOTO JEJ NASTĘPCA PRAWNY, POPRZEDNIK PRAWNY, SPÓŁKA DOMINUJĄCA, SPÓŁKA ZALEŻNA I POWIĄZANA, CZŁONEK WŁADZ KSW FOTO, PRACOWNIK, KONTRAHENT, DOSTAWCA MATERIAŁÓW, LICENCJODAWCA LUB LICENCJOBIORCA NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ OSOBY TRZECIEJ ZGŁASZAJĄCEJ ROSZCZENIA ZA POŚREDNICTWEM UŻYTKOWNIKA, Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, W TYM SZKÓD POŚREDNICH (INDIRECT), PRZYPADKOWYCH (INCIDENTAL), SPECJALNYCH (SPECIAL), MORALNYCH (PUNITIVE), USTAWOWYCH (STATUTORY) LUB WTÓRNYCH (CONSEQUENTIAL) WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYM REGULAMINEM, MATERIAŁAMI LUB STRONĄ ORAZ PRAWAMI UŻYTKOWNIKA W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, W TYM, LECZ BEZ OGRANICZENIA, Z MOŻLIWOŚCIĄ LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW LUB STRONY BEZ WZGLĘDU NA FAKT CZY ROSZCZENIA TE WYNIKAJĄ Z NARUSZENIA GWARANCJI, RĘKOJMI LUB ZAPEWNIEŃ, BRAKU WARTOŚCI HANDLOWEJ, BRAKU TYTUŁU PRAWNEGO, NARUSZENIA, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DELIKTU, NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH, NIENADAWANIA SIĘ DO ZASADNICZEGO CELU LUB TEŻ Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTUŁU.

KSW FOTO, JEGO PRZEDSTAWICIELE, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY ORAZ CZŁONKOWIE ICH WŁADZ I PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI INNYCH OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKÓD WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ BĄDŹ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY I MATERIAŁÓW (W TYM PRODUKTÓW, USŁUG I OPROGRAMOWANIA) DOSTARCZANYCH PRZEZ KSW FOTO LUB WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z WSZELKICH STRON, DO KTÓRYCH ZAMIESZCZONO ODNOŚNIKI ORAZ/LUB Z OKOLICZNOŚCI BĘDĄCYCH POZA KONTROLĄ KSW FOTO, TAKICH JAK: WIRUSY, NIEWYSŁANE LUB NIEDOSTARCZONE WIADOMOŚCI E-MAIL, NIEPRAWIDŁOWE DANE, BŁĘDY PRZESYŁU, DOSTAWCY USŁUG INTERNETOWYCH, ODNOŚNIKI DO STRON PODMIOTÓW TRZECICH, STRONY PODMIOTÓW TRZECICH ORAZ ICH MATERIAŁY, W TYM LECZ BEZ OGRANICZENIA, Z TYTUŁU UTRATY ZYSKU, UTRACONYCH KORZYŚCI, JAKICHKOLWIEK SZKÓD, W TYM SZKÓD SPECJALNYCH (SPECIAL), PRZYPADKOWYCH (INCIDENTAL) POŚREDNICH (INDIRECT), MORALNYCH (PUNITIVE/EXEMPLARY), GOSPODARCZYCH (ECONOMIC) LUB WTÓRNYCH (CONSEQUENTIAL), NAWET W PRZYPADKU POWIADOMIENIA KSW FOTO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB ROSZCZEŃ PRZEZ INNY PODMIOT.

Z ZASTRZEŻENIEM BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, SKUMULOWANA, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KSW FOTO, PODMIOTÓW Z NIĄ POWIĄZANYCH, JEJ PRZEDSTAWICIELI, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH WŁADZ I PRACOWNIKÓW Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK SZKODY LUB STRATY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK MOŻE PONIEŚĆ Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY (W TYM, LECZ BEZ OGRANICZENIA, Z TYTUŁU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMÓW LUB REGULAMINU, DOKONANIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA LUB INNYCH) BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ KSW FOTO PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEŚLI DO TAKIEJ ZAPŁATY DOSZŁO, TUŻ PRZED MOMENTEM, W KTÓRYM SZKODY LUB STRATY ZOSTAŁY PO RAZ PIERWSZY UJAWNIONE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POLITYKA CENOWA KSW FOTO ODZWIERCIEDLA TAKĄ ALOKACJĘ RYZYKA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE. W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA, MAKSYMALNA, ZSUMOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSW FOTO Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z FAKTU KORZYSTANIA ZE STRONY, NIE PRZEKOCZY 500 DOLARÓW USA.

Odnośniki do Domen Podmiotów Trzecich.

Jako udogodnienie KSW FOTO może stosować odnośniki do innych stron, które mogą być interesujące z punktu widzenia Użytkownika, lecz pozostają poza kontrolą KSW FOTO. Poprzez zamieszczenie odnośników KSW FOTO nie rekomenduje tychże stron, ani nie odpowiada za dostępność ich zawartości.

Powiadomienie o naruszeniu Praw Autorskich.

KSW FOTO może zamknąć konto Użytkownika, który naruszy prawa własności intelektualnej osób trzecich. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że jego utwory zostały wykorzystane lub skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, i naruszenie takie zostało ujawnione na Stronie, proszony jest o nadesłanie do pełnomocnika KSW FOTO ds. praw autorskich noty powiadamiającej o takim naruszeniu, zawierającej: (i) podpis odręczny lub elektroniczny właściciela praw autorskich lub jego pełnomocnika, (ii) opis utworu(ów), co do których istnieje podejrzenie o naruszeniu oraz wyszczególnienie treści tychże utworów, (iii) wskazanie miejsca na Stronie gdzie zostały zamieszczone treści, co do których istnieje podejrzenie o naruszeniu, (iv) dane potrzebne do nawiązania przez KSW FOTO kontaktu z osobą zgłaszającą takie naruszenie, takie jak: adres, numer telefonu, e-mail, (v) oświadczenie, w którym osoba zgłaszająca naruszenie, działając w dobrej wierze potwierdza, że wykorzystanie zidentyfikowanych utworów odbywa się bez zgody właścicieli praw autorskich, ich pełnomocników i nie jest w inny sposób dozwolony przez prawo, a także (vi) oświadczenie, w którym osoba zgłaszająca naruszenie potwierdza zgodność podawanych informacji ze stanem faktycznym oraz, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do występowania w imieniu właściciela tychże praw.

Zawiadomienia o naruszaniu praw autorskich należy przesyłać do pełnomocnika KSW FOTO ds. praw autorskich, na adres:

KSW FOTO Copyright Agent
710 Second Avenue, Suite 200
Seattle, WA 98104
By phone: 206.373.6000
By fax: 206.373.6100

Prawo właściwe / Jurysdykcja / Honorarium z tytułu obsługi prawnej.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa właściwego, jakiekolwiek spory dotyczące niniejszego Regulaminu będą podlegać rozstrzygnięciu według prawa Stanu Nowy Jork oraz właściwych praw federalnych USA, włączając rozdział 17 U.S. Code, z późniejszymi zmianami. Strony uzgadniają wyłączną właściwość sądów stanowych i federalnych z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone, bez względu reguły prawa kolizyjnego. Niniejszy Regulamin nie podlega Konwencji ONZ dotyczącej Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której to zastosowanie zostaje wyraźnie wyłączone. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wszelkie dokumenty związane z Regulaminem, w tym zawiadomienia, będą sporządzane w języku angielskim. (Niniejsza umowa jest tłumaczeniem z języka angielskiego na język polski i jakiekolwiek rozbieżności między tłumaczeniem, a oryginalną wersją będą rozstrzygane według nadrzędnej wersji angielskiej). W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy KSW FOTO a Użytkownikiem, KSW FOTO będzie uprawniony do otrzymania od Użytkownika zwrotu poniesionych przez KSW FOTO, uzasadnionych honorariów prawników, kosztów sporządzenia ekspertyz prawnych oraz innych wydatków z tytułu obsługi prawnej.

Postanowienia różne.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść oraz akceptuje jego postanowienia. Niniejszy Regulamin (wraz z Zasadami Polityki Prywatności KSW FOTO), zasadami używania Stron Społecznościowych (jeśli zostały odrębnie zaakceptowane) oraz Umową Licencyjną KSW FOTO (jeśli znajduje zastosowanie) stanowią łącznie całość ustaleń między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępują wszelkie uprzednie lub bieżące ustalenia. Żadne z działań KSW FOTO, nie będące wyraźnym lub pisemnym zrzeczeniem się bądź poprawką do Regulaminu, nie może być jako takie interpretowane. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają wyraźnej zgody osoby uprawnionej do reprezentacji KSW FOTO pod rygorem nieważności, przy czym żadne zamówienie lub podobny dokument wystawiony przez Użytkownika nie może zmienić niniejszego Regulaminu nawet, jeśli zostanie podpisany przez KSW FOTO. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne lub niewykonalne pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wykonalne. Intencją Użytkownika oraz KSW FOTO jest wykonywanie postanowień Regulaminu w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Strony uzgadniają, że w przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia za niewykonalne, nieważne lub w inny sposób prawnie wadliwe Regulamin zostanie zmieniony w stopniu koniecznym dla jego należytego wykonania w sposób możliwie najbardziej odzwierciedlający początkowe intencje Regulaminu. Niniejszy Regulamin będzie wiązać KSW FOTO i Użytkownika, ich następców prawnych i cesjonariuszy, przy czym przeniesienie przez Użytkownika praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody KSW FOTO.

Strony Społecznościowe.

Na Stronie mogą znajdować się chat-roomy, grupy dyskusyjne, BBS-y, serwisy recenzyjne oraz inne fora, na których Użytkownik lub osoby trzecie będą mogły zamieszczać Materiały, wiadomości, informacje oraz inne treści ("Strony Społecznościowe").

W przypadku prowadzenia przez KSW FOTO Stron Społecznościowych, Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za korzystanie z tych stron i korzysta z nich na własne ryzyko. Użytkownik zgadza się na korzystanie z wszelkich umieszczonych lub udostępnionych informacji wyłącznie na Swój indywidualny, osobisty użytek. Użytkownik nie będzie korzystał ze Strony, ani z żadnych interaktywnych funkcji dostępnych na Stronie w sposób nieuprawniony. Użytkownik akceptuje, że ponosi odpowiedzialność za własne korzystanie ze Strony, za Materiały zamieszczone przez niego na Stronie oraz za wszelkie konsekwencje z tego wynikające.

 1. Profile.

KSW FOTO może zażądać dodatkowych informacji bądź zgody na dodatkowe warunki przed udostępnieniem Użytkownikowi niektórych funkcji Strony. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze stron wymagających autoryzacji oraz ze swojego konta wyłącznie poprzez wprowadzenie numeru konta oraz hasła przyznanego przez KSW FOTO. Użytkownik akceptuje możliwość wyświetlania swojej nazwy użytkownika na Stronie w powiązaniu z materiałami zamieszczonymi przez siebie na Stronie.

KSW FOTO umożliwia zarejestrowanym użytkownikom Stron Społecznościowych stworzenie własnego profilu społecznościowego, obejmującego zainteresowania i ulubione treści. Wraz z usunięciem przez Użytkownika swojego profilu zamieszczone przez niego Materiały ("Materiały Użytkownika"), obejmujące prace i informacje stworzone przez Użytkownika, mogą zostać usunięte.

 1. Dozwolone korzystanie ze Stron Społecznościowych.
  1. Z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu, Użytkownik może zamieszczać Materiały Użytkownika, takie jak: zdjęcia, znaczniki, słowa kluczowe, recenzje, komentarze lub inne powiązane z Materiałami treści; wysyłać korespondencję; zamieszczać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje pod warunkiem, że materiały te nie są nielegalne, obsceniczne, zastraszające, zniesławiające, naruszające czyjąś prywatność, czyjeś prawa autorskie i w żaden sposób szkodliwe lub niewłaściwe dla osób trzecich oraz nie składają się z, ani nie zawierają wirusów komputerowych, treści politycznie agitujących, kampanii reklamowych, łańcuszków internetowych, masowej wysyłki poczty elektronicznej i żadnej formy spamu. Zamieszczanie odnośników do zasobów innych Stron Internetowych (hotlink) jest zabronione.
  2. Zamieszczając Materiały Użytkownika na stronach, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
   1. jest wyłącznym właścicielem Materiałów Użytkownika i praw autorskich do nich i/lub posiada uprawnienia do udzielenia na rzecz KSW FOTO praw do korzystania z Materiałów Użytkownika, określonych w niniejszym Regulaminie;
   2. Materiały Użytkownika są oryginalne i nie naruszają praw autorskich, praw do prywatności, praw do wizerunku, ani dóbr osobistych jakichkolwiek osób trzecich;
   3. Materiały Użytkownika nie zawierają treści pornograficznych lub obscenicznych ani nie zniesławiają osób trzecich;
   4. Materiały Użytkownika nie zawierają nielegalnych treści i nie propagują nielegalnych działań; oraz
   5. Materiały Użytkownika nie zawierają treści szkalujących lub atakujących osoby trzecie ze względu na ich rasę, przekonania religijne, pochodzenie lub orientację seksualną.
   6. Użytkownik nie może posługiwać się fałszywym adresem e-mailowym, podszywać się pod inną osobę lub podmiot lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia treści lub Materiałów Użytkownika zamieszczanych na Stronie.
   7. KSW FOTO zastrzega sobie prawo (lecz nie zobowiązuje się) do usunięcia lub korekty takich treści, lecz nie przegląda zamieszczanych Materiałów Użytkowników w sposób regularny. Znaczniki, słowa kluczowe, recenzje i komentarze oraz inne materiały bądź treści zamieszczane na lub poprzez Stronę są ogólnodostępne, nie są własnością prywatną i podczas, gdy KSW FOTO zastrzega sobie prawo (lecz nie zobowiązuje się) do przeglądania Materiałów, nie znaczy to, że zamieszczone treści powinny być uważane za zaaprobowane, przeglądnięte bądź rekomendowane przez KSW FOTO.
   8. KSW FOTO może zaangażować podmioty trzecie/ strony internetowe podmiotów trzecich do prowadzenia Stron Społecznościowych. W takim przypadku Użytkownik może być zobowiązany do zaakceptowania zasad i warunków obowiązujących na takich stronach, wraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu. KSW FOTO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki (włączając praktyki ochrony prywatności) stosowane przez takie strony, chyba że polityka prywatności takich stron stwierdza inaczej.
   9. Użytkownik zgadza się przestrzegać Kodeksu Postępowania załączonego do Stron Społecznościowych.
 2. Prawa Własności Intelektualnej/Odpowiedzialność.
  1. Zaznacza się, że Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do Materiałów Użytkownika. Jednakże, jeśli Użytkownik zamieści lub przedłoży jakiekolwiek Materiały Użytkownika na lub poprzez Stronę jest to równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika firmie KSW FOTO, jak również podmiotom z nią powiązanym, licencjobiorcom, sublicencjobiorcom, niewyłącznego, nieodpłatnego, mogącego podlegać cesji oraz sublicencjonowaniu prawa do korzystania, reprodukcji, modyfikacji, publikowania, przekładania, tworzenia opracowań, rozpowszechniania i wyświetlania takiego Materiału Użytkownika na Stronie oraz prawa do korzystania z niego w działalności biznesowej KSW FOTO (oraz jego następców prawnych i podmiotów powiązanych) na całym świecie, i we wszystkich formatach. Ponadto Użytkownik udziela każdemu innemu użytkownikowi niewyłącznej licencji na uzyskanie dostępu do Materiałów Użytkownika w zgodzie niniejszymi warunkami korzystania. Licencja przyznana przez Użytkownika ustanie w odpowiednim czasie po usunięciu przez Użytkownika Materiałów Użytkownika ze Strony, jednakże KSW FOTO może zachować kopie Materiałów Użytkownika do celów archiwalnych, przy czym nie będzie ich wyświetlać, rozpowszechniać ani wystawiać.
  2. Użytkownik przyznaje KSW FOTO i jego spółkom powiązanym oraz sublicencjobiorcom prawo do korzystania, jeśli zechcą, z nazwy lub awataru Użytkownika, które Użytkownik przedłoży wraz z Materiałami Użytkownika. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem, lub w odpowiedni sposób rozporządza wszelkimi prawami do Materiałów Użytkownika, które zamieszcza na Stronie; oraz, że informacje dotyczące Materiałów Użytkownika są prawidłowe; oraz, że korzystanie z Materiałów Użytkownika w żaden sposób nie łamie niniejszych zasad i nie spowoduje szkód dla innych osób lub podmiotów.
  3. Strona nie ma za zadanie pełnić roli pamięci zapasowej (dysku zapasowego) lub systemu zarządzania zasobami. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie kopii własnych danych oraz wszelkich Materiałów Użytkownika, które zamieszcza na Stronie, zaś KSW FOTO nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji, że Materiał Użytkownika zamieszczony przez Użytkownika będzie dostępny na Stronie.
  4. KSW FOTO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały Użytkownika zamieszczone przez Użytkownika lub inne osoby trzecie na Stronach Społecznościowych. Użytkownik rozumie i akceptuje, że w odniesieniu do prowadzenia Stron Społecznościowych KSW FOTO występuje jako Dostawca Usług, w rozumieniu 17 U.S.C. § 512 oraz jako Interactive Computer Service w rozumieniu 47 U.S.C. § 230(f)(2). Jako taki, KSW FOTO jedynie zarządza Stronami, poprzez które osoby mogą oferować treści, i na których Użytkownicy mogą zamieszczać Materiały Użytkownika, informacje i treści. KSW FOTO nie występuje w roli przedstawiciela takich osób i nie gwarantuje bezpieczeństwa, jakości lub legalności zamieszczonych przez nich treści, jak również prawdziwości towarzyszących im informacji.
  5. Mając na względzie powyższe, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa właściwego, Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się oraz bezwarunkowo zwalnia oraz rezygnuje z wszelkich roszczeń, żądań, odszkodowań, w tym z tytułu szkód wtórnych, jakiegokolwiek rodzaju, znanych i nieznanych, jakie Użytkownik mógłby podnieść wobec KSW FOTO w związku z jakimkolwiek korzystaniem lub w wyniku jakiegokolwiek korzystania z Materiałów Użytkownika lub Stron Społecznościowych.

 

Zobowiązania Użytkownika:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nieodłącznym składnikiem procesu uzyskiwania, kompilowania, gromadzenia, interpretowania, raportowania, komunikowania, dostarczania i cyfrowego umieszczania Materiałów jest pewien margines błędu, którego nie można uniknąć nawet przy zastosowaniu standardów kontroli jakości przewyższających standardy branży. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Materiały Osób Trzecich oraz Materiały Użytkownika są dostarczane przez osoby trzecie oraz, że KSW FOTO nie ma nad tymi Materiałami kontroli.

Następujące działania stanowią naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i mogą prowadzić do niezwłocznego zamknięcia konta lub zawieszenia uprawnień do korzystania z konta:

 • korzystanie ze Strony lub Materiałów dla osiągania nielegalnych celów lub w celu wsparcia nielegalnych działań. KSW FOTO zastrzega sobie prawo do współpracy z odpowiednimi władzami oraz/lub poszkodowanymi osobami trzecimi w toku śledztwa dotyczącego podejrzeń o przestępstwo lub naruszenie;
 • skrzywdzenie lub usiłowanie skrzywdzenia osób nieletnich, w tym, w związku z pornografią dziecięcą;
 • oprzekazywanie jakichkolwiek treści (poprzez wiadomości e-mail, upload, zamieszczanie lub w inny sposób), które zastraszają, bądź zachęcają do wyrządzenia krzywdy fizycznej lub niszczenia mienia lub nękają osoby trzecie;
 • przedstawianie fałszywych ofert kupna bądź sprzedaży produktów, przedmiotów lub usług (w tym Materiałów) lub rozwijanie jakiegokolwiek typu oszustwa finansowego takiego jak: ”piramidy finansowe”, ”ponzi schemes”, tj. proponowanie innym użytkownikom w sposób nieuczciwy inwestycji, tzn. z obietnicą zysku przekraczającego zysk realnie możliwy do osiągnięcia w celu wyłudzenia od użytkowników środków pieniężnych, „chain letters”, tj.
 • przesyłania do innych użytkowników wiadomości, które swoją treścią wymuszają dalsze rozesłanie tych wiadomości do jak największej liczby odbiorców;
 • dodawanie, usuwanie lub zmienianie identyfikujących, sieciowych informacji nagłówkowych z zamiarem oszustwa lub wprowadzenia w błąd lub podejmowanie próby podawania się za inną osobę przy użyciu fałszywych nagłówków lub innych informacji identyfikacyjnych;
 • przesyłanie jakichkolwiek niezamówionych reklam lub niezamówionych, dużych ilości wiadomości e-mail, złośliwe, intencyjne utrudnianie innym korzystanie z poczty elektronicznej i wiadomości, fałszowanie nagłówka wiadomości jakiejkolwiek transmisji elektronicznej, w części lub w całości, inicjowanej lub przechodzącej przez usługę KSW FOTO , wchodzenie, lub próby wejścia na cudze konta, penetrowanie lub próby penetrowania środków zabezpieczających KSW FOTO lub należących do innych podmiotów: oprogramowania lub hardware’u, elektronicznych systemów komunikacji, lub systemów telekomunikacyjnych, niezależnie od tego, czy takie poczynania lub usiłowania spowodują zniszczenie lub utratę danych;
 • przesyłanie jakichkolwiek treści (za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez upload, zamieszczenie lub w inny sposób), które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, patentu, tajemnice handlowe bądź jakiekolwiek inne prawa majątkowe jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w tym poprzez niedozwolone kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim, digitalizacja i rozpowszechnianie fotografii z czasopism, książek lub innych źródeł chronionych prawem autorskim oraz nielegalne przesyłanie oprogramowania chronionego prawem autorskim;
 • gromadzenie bądź próby gromadzenia informacji o danych osobowych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody w pogwałceniu obowiązujących przepisów; wszelkie poczynania, które niekorzystnie oddziałują na możliwość korzystania przez inne osoby lub systemy z usług KSW FOTO lub z Internetu, w tym ataki typu DOS (denial of service) przypuszczane na inny system w sieci lub indywidualnego użytkownika; zabrania się zakłócania lub przerywania działania innych sieciowych użytkowników, usług lub infrastruktury/sprzętu;
 • każde świadome podanie nieprawdziwych informacji lub wprowadzające w błąd oświadczenie, wydane z zamiarem podjęcia działania przez osobę je otrzymującą;
 • celowe rozpowszechnianie oprogramowania, które usiłuje spowodować oraz/lub powoduje szkodę, nękanie lub utrudnienia dla osób, danych oraz/lub systemów komputerowych lub wykorzystywanie oprogramowania lub jakiegokolwiek narzędzia, takiego jak pinging, tj. narzędzia automatycznie wysyłającego informację do serwera o tym, że Użytkownik umieścił nowe Materiały na stronie, w celu zwrócenia na nie uwagi innych użytkowników, podczas gdy faktycznie żadne nowe Materiały nie zostały udostępnione;
 • odsprzedawanie lub udostępnianie niezabezpieczonego dostępu do usług lub zasobów KSW FOTO.

 

Ograniczenie dostępu.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie próbował dostać się do zastrzeżonych obszarów systemów komputerowych KSW FOTO lub wykonywał funkcji, co do których Użytkownik nie jest upoważniony stosownie do niniejszego Regulaminu. KSW FOTO ma prawo, bez uprzedzenia, czasowo bądź na stałe zawiesić dostęp Użytkownika do Strony i Materiałów, dezaktywując jego konto lub hasło, jeśli zaistniały uzasadnione podejrzenia, że Użytkownik posługuje się swoim kontem lub hasłem, by uzyskać nieuprawniony dostęp do innych systemów lub informacji KSW FOTO, lub wykorzystuje konto lub hasło w jakikolwiek niewłaściwy sposób. Takie zawieszenie dostępu będzie trwać tak długo, ile to konieczne, by dokładnie zbadać taką zawieszoną aktywność. KSW FOTO może wypowiedzieć Umowę, do której stosuje się niniejszy Regulamin niezwłocznie i bez uprzedzenia, jeśli zostanie stwierdzone, że Użytkownik dopuścił się jakiegokolwiek nieuprawnionego działania, bądź jeśli taka nietypowa aktywność nie pozwala się racjonalnie wytłumaczyć.

Wypowiedzenie Regulaminu.

Umowa, do której znajduje zastosowanie niniejszy Regulamin pozostaje w mocy do momentu jej wypowiedzenia przez KSW FOTO , według wyłącznego uznania KSW FOTO . KSW FOTO może wypowiedzieć taką umowę w trybie natychmiastowym lub za wypowiedzeniem, co uczyni, jeśli Użytkownik wykorzysta lub będzie usiłował wykorzystać Stronę lub Materiały na niej zawarte w jakikolwiek sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Takie wypowiedzenie przez KSW FOTO nie przyniesie uszczerbku dla praw i środków prawnych jakie mogą przysługiwać KSW FOTO, w tym prawa do zawieszenia lub zamknięcia konta lub hasła oraz do uzyskania nakazu zabraniającego takich czynów lub prób, przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że inne prawne środki prawne są nieadekwatne. Postanowienia klauzul: „Odszkodowanie dla KSW FOTO”, „Zrzeczenie się i Ograniczenie Odpowiedzialności”, „Prawo właściwe / Jurysdykcja / Honorarium z tytułu obsługi prawnej”, Strony Społecznościowe” w pkt 3 d, „Wypowiedzenia Regulaminu” będą nadal obowiązujące po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, do której znajduje zastosowanie niniejszy Regulamin.

Użytkownicy Międzynarodowi.

Strona jest kontrolowana, zarządzana i administrowana przez biura KSW FOTO na terenie Polski. Strona jest dostępna w wielu krajach świata i może zawierać odniesienia do Materiałów, w tym produktów i usług, które są niedostępne w kraju Użytkownika. Takie odniesienia nie oznaczają, że KSW FOTO zamierza wprowadzić na rynek, promować czy rozpowszechniać takie Materiały, w tym produkty i usługi w kraju Użytkownika.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2012